Hva menes med luftlekkasje?

Mange norske hus er mindre tette enn de burde vært.

Lekkasjer og mangelfull isolering er en belastning for både husholdningens økonomi og inneklima.
Luftlekkasje er uønsket luftvandring gjennom eller langsetter vegger, gulv eller tak som følge av utettheter. Uønsket luft kan komme inn i konstruksjonen og kan medføre fuktskader / sopp og råte.
Fuktige isolasjonsmatter isolerer også vesentlig dårligere.

Verdt å vite

Kan boligen bli for tett? Svaret er nei; En bolig kan aldri bli for tett, bare feil ventilert.

Både av hensyn til energi og inneklima bør man tette luftlekkasjer og tilføre nødvendig luftmengde i kontrollerte former via et balansert ventilasjonsanlegg. Dette gjøres ved at luft bringes ut og inn i boligen via separate kanaler. Dermed kan luften på vei ut gå via en varmegjenvinner som overfører varme til luften på vei inn i boligen.

Hvilke krav stiller byggeforskriftene?

Byggeforskriftene krever at boliger skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima i boligen, at ventilasjonen skal være tilpasset det enkelte roms funksjon og at kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk. Naturlig innfiltrering av luft kan bidra til dette, men det beste er at boligen er uten luftlekkasjer og luftbehovet dekkes av et ventilasjonsanlegg.

Byggforskriftene sier også at bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at det ikke gir mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer. Dette er ikke bare viktig for bygningen, men også for beboernes helse. Termografering av boligen kan bidra til å avdekke luftlekkasjer som kan føre til fukt- og soppskader.

Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger per time, dvs. hvor mange ganger bygningens luftvolum skiftes ut i løpet av én time ved en gitt trykkforskjell. Nye krav for småhus er 2,5 luftvekslinger per time og 1,5 luftvekslinger per time for andre bygg (boligblokk, kontorbygg, skoler osv.). Til sammenligning er kravet til lekkasjetall for passivhus 0,6 luftvekslinger per time.

Luftlekkasjer ut over det maksimalt tillatte etter byggeforskriften er avvik som faller inn under de samme reklamasjonsreglene som for andre feil og mangler.

Hva er termografering?

Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, feil ved fuktsperre og vindsperre i tillegg til feil eller svakheter i konstruksjon, overflater eller bygningsdeler.

Termografering kan utføres på nye og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres. Termografering utføres med termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperaturforskjellene på overflater tilsvarende et fotografi. Ved termografering bør det være over- eller undertrykk inne i boligen. Om du trykktester boligen og finner at du har større luftlekkasje enn det som er krav eller anbefaling i forskriftene, anbefales termografering for å finne ut hvor problemet er. I mange sammenhenger er det naturlig å få utført trykktesting og termografering samtidig.

Fordeler

 • Identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge den
 • Avdekker ofte enkelttiltak, som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører og tetting av luftlekkasjer
 • Du får et bra grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av boligen
 • Termografering brukes også til kontroll av overoppheting i elektriske anlegg
 • Det kan utstedes tetthetssertifikat om forskriftskravene for tetthet er oppfylt
 • Dokumenterer tetthet i forbindelse med energimerking, og er nødvendig om boligen skal få energimerke A

Termografering er best egnet for deg som:

 • Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering
 • Har høye oppvarmingskostnader uten god forklarin
 • Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasje
 • Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst
 • Har eldre bolig som er bygget på/om Har bolig yngre enn fem år og mistenker dårlig utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon
 • Skal kjøpe hus, eller ønsker å bygge nytt og ønsker å dokumentere utført standard